top of page
Snowy mountains

MTÜ LUMEKLUBI PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Lumeklubi on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Lumeklubi (edaspidi Klubi) asukohaga Tallinn.
1.3. Klubi on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni osa.
1.4. Klubi põhieesmärk on koondada oma liikmeskonda mäesuusa- ja lumelauaspordi harrastajaid, selleks et:

1.4.1. Propageerida tervislikke, sportlikke ning meditatiivseid eluviise;
1.4.2. Edendada nii füüsilist kui ka vaimset tervist;
1.4.3. Luua laialdasi sotsiaalseid sidemeid;
1.4.4. Korraldada liikmetele temaatilisi ühisüritusi.

1.5. Klubi korraldab klubiüritusi üksnes oma liikmetele.
1.6. Klubiürituste sisekord, mille koostab Klubi juhatus, on klubiüritustel osalejale täitmiseks kohustuslik.

1.7. Klubi ei kogu ega töötle liikme isikuandmeid.
1.8. Klubil ei ole liikmemaksu.

2. Klubi liikmeks vastuvõtmise, klubist väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused

2.1. Klubi liikmeks saab olla täisealine füüsiline isik, kes aktsepteerib Klubi põhikirja.
2.2. Klubi liikmelisuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane elektrooniline liitumistaotlus, mis on saadaval Klubi interneti kodulehel.
2.3. Klubi liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsustab juhatus, kes teatab oma otsusest taotlejale e-posti kaudu ning taotluse rahuldamise korral avab taotlejale Klubi liikme elektroonilise kasutajakonto.
2.4. Klubist väljaastumise algatamiseks tuleb esitada Klubi juhatusele digitaalselt allkirjastatud vabas vormis koostatud avaldus, mille rahuldamine on Klubi juhatuse pädevuses.
2.5. Klubi juhatus teatab Klubist väljaastumise avalduse lahendamise otsuse avaldajale tema e-posti kaudu.
2.6. Klubi juhatus võib Klubist välja arvata liikme:

2.6.1. Kes on rikkunud Klubi põhikirja, Klubi ürituste sisekorda ja teisi Klubi tegevust korraldavate sisedokumentide nõudeid;
2.6.2. Kes ei ole regulaarselt osalenud Klubi ühisüritustel;
2.6.3. Kes kahjustab Klubi mainet; häirib sisekliimat; tekitab sisepingeid ja/või vastuolusid Klubi eesmärkide saavutamiseks.

2.7. Klubi liikme Klubist väljaarvamise otsustab juhatus, teatades oma otsusest väljaarvatavale tema e-posti kaudu.

 

3. Liikme õigused ja kohustused

3.1. Klubi liikmel on õigus:

3.1.1. Osaleda Klubi korraldatavatel üritustel;
3.1.2. Osaleda Klubi üldkoosolekul isiklikult või lepingulise esindaja kaudu;
3.1.3. Saada üldkoosolekul teavet Klubi tegevuse kohta;
3.1.4. Esitada avaldus Klubist väljaastumiseks.

3.2. Klubi liikmel on kohustus täita Klubi põhikirja, Klubi ürituste sisekorda ja teisi Klubi tegevust korraldavate sisedokumentide nõudeid.
3.3. Klubi üritusel osalejal on kohustus iseseisvalt korraldada endale vajalike kindlustuslepingute olemasolu ning kanda sellest tulenevat täielikku (oma)vastutust.
3.4. Klubi üritusel osaleja on kohustatud iseseisvalt korraldama ja tagama oma reisidokumentide kehtivuse, olemasolu ja nõuetele vastavuse.
3.5. Klubi üritusel osaleja vastutab isiklikult täies ulatuses kogu mistahes kahju eest, mida tema tegevus põhjustab Klubile, teistele üritusel osalejatele või kolmandatele isikutele.

4. Üldkoosolek

4.1. Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi üldkoosolek.
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Klubi juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
4.3. Üldkoosoleku pädevuses on:

4.3.1. Klubi põhikirja muutmine;
4.3.2. Klubi eesmärgi muutmine;
4.3.3. Juhatuse liikme valimine;
4.3.4. Majandusaasta aruande kinnitamine;
4.3.5. Klubi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
4.3.6. Juhatuse liikmega tehingu otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Klubi esindaja määramine.

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata üldkoosolekust osa võtvate liikmete arvust, kui liikmetele on üldkoosoleku toimumise ajast ja kohast teatatud Klubi kodulehel avaldatud teatega vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus koosolekul osalenud Klubi liikmeid või nende esindajaid. Igal Klubi liikmel on hääletamiseks üks hääl.
4.6. Üldkoosolek arutab üksnes eelnevalt juhatuse poolt päevakorda võetud küsimusi.
4.7. Klubi üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.
4.8. Klubi üldkoosoleku toimumise eelteade avaldatakse Klubi kodulehel 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Klubi üldkoosoleku korraldamise ja läbiviimise tagamiseks peab iga üldkoosolekul osaleda sooviv liige sellest kirjalikult teatama Klubi juhatusele 4 päeva jooksul eelteate avaldamist. Klubi liige, kes ei ole eeltoodud tähtaja jooksul teatanud oma osalemisest, saab üldkoosolekul osaleda üksnes juhul, kui koosoleku ruumis on vaba istekoht.
4.9. Pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest avaldab juhatus üldkoosoleku protokolli Klubi kodulehel.
4.10. Klubi liikmetel ei ole õigust vastu võtta mistahes otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata.

5. Klubi juhatus

5.1. Klubi igapäevast tegevust juhib ja Klubi esindab kõikide tehingute ja toimingute tegemisel üheliikmeline juhatus, kes valitakse viieks aastaks.
5.2. Juhatusel on õigus teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis kannavad Klubi igapäevase/põhilise tegevuse, kauba, teenuse või muu sarnase iseloomu arvestades võimalikku turuhinda.
5.3. Juhatus vormistab oma otsused kirjalikult.
5.4. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes juhatuse kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või Klubi juhtimise võimetuse korral.
5.5. Juhatuse liige võib igal ajal sõltumata põhjusest juhatusest tagasi astuda.
5.6. Juhatuse pädevusse kuulub:

5.6.1. Klubi tegevuse korraldamine;
5.6.2. Klubi liikmete arvestuse pidamine;
5.6.3. Klubi tegevuskava ja eelarve koostamine;
5.6.4. Majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
5.6.5. Klubi vara kasutamine ja käsutamine.

5.7. Juhatus peab andma Klubi liikmele vajalikku teavet Klubi juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande üksnes üldkoosolekul.
5.8. Juhatus moodustab vajaduse korral Klubi ametikohti, määrab vastavad tööülesanded, kalkuleerib töötasu ning sõlmib ametikohale nimetatud isikuga lepingu.
5.9. Klubi juhatusele ei ole ette nähtud palga maksmist.
5.10. Juhatuse liikmele võib üldkoosoleku otsuse alusel maksta eelneva majandusaasta eest akordtasu. Kui Klubi käibevahenditest ei ole võimalik määratud akordtasu kohe välja maksta, nihkub väljamakse aeg edasi kuni väljamakse võimaluse tekkimiseni. Üldkoosolek võib otsustada juhatuse liikmega lepingu sõlmimise ning selle tingimused.
5.11. Juhatus ei vastuta mistahes tagajärgede eest, mis on tekkinud väljaspool tema kompetentsi, tema tahtest sõltumata või asjaolude tõttu, mida juhatus ei saa mõjutada.
5.12. Juhatus ei vastuta Klubi liikme poolt toime pandud mistahes tagajärgede eest.
5.13. Juhatuse liikme vastu esitatava võimaliku nõude aegumistähtaeg on üks aasta.
5.14. Klubi juhatusel, klubiürituse vanemal ning juhatuse poolt määratud teistel isikutel on abistamise õigus, kuid ei ole mistahes abistamise kohustust, kui klubiüritusel osaleja klubiürituse toimumise ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus, ta satub kuriteo ohvriks või tekib mõni muu intsident.

6. Kontrollorganid

6.1. Kontrolli Klubi juhatuse, finants- ja muu majandusliku tegevuse üle teostab üksnes üldkoosolek majandusaasta aruande kinnitamise käigus.


7. Majandustegevus

7.1. Klubi majandusaastaks on kalendriaasta.


8. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

8.1. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

bottom of page